De begrotingscyclus: hoe het werkt

Op Verdiepingsvrijdag duiken we de diepte in. Met deze keer: onze senior adviseur Renate van Leeuwen over de begrotingscyclus.
De bollenvelden kleuren volop, de toeristen staan in de rij bij de Keukenhof, het blijft langer licht en de temperatuur gaat langzamerhand omhoog: het is voorjaar! In politiek-bestuurlijke contreien gaat er ook een ander belletje rinkelen: de Voorjaarsnota komt eraan. Naar verwachting vandaag! Deze is onderdeel van de begrotingscyclus van het Rijk. In de Rijksbegroting staan de verwachte verplichtingen, uitgaven en ontvangsten van de rijksoverheid voor het komende jaar. Het bestaat uit afzonderlijke begrotingsstaten per ministerie en voor specifieke fondsen, zoals het Gemeentefonds of het Mobiliteitsfonds. Het is een ingewikkeld iets, die begrotingen van het Rijk. Het is ook een lang proces. Een cyclus duurt ongeveer twee- en half jaar. Hoe ziet deze er grofweg uit?

 

Ambtelijke voorbereiding
De begrotingscyclus begint bij de voorbereiding op de ministeries. Dit begint al ruim een jaar voor het begin van het betreffende begrotingsjaar (Prinsjesdag). De belangrijkste beslissingen over de begroting van het volgende jaar worden in het voorjaar door de ministerraad genomen. Deze voorgenomen plannen worden vervolgens in de loop van het voorjaar en in de zomer door ambtenaren op de ministeries uitgewerkt. Half juni dienen de ministers hun concept-ontwerpbegrotingen in bij de minister van Financiën. Vervolgens vinden er ambtelijke overleggen plaats tussen ambtenaren van de betreffende ministeries en de directeur-generaal van de Rijksbegroting. Wanneer overeenstemming in de ministerraad is bereikt, worden de ontwerpbegrotingen definitief opgesteld om vervolgens in augustus behandeld en afgerond te worden. De ministers besluiten over de uiteindelijke voorstellen. Vaak vinden er dan nog wel wat wijzigingen plaats op basis van recente ontwikkelingen die daartoe nopen. Soms leidt dit tot botsingen tussen ministers, maar uiteindelijk hebben zij een gezamenlijk doel: het vaststellen van een verantwoorde rijksbegroting

De Kamers aan zet
En dan is daar het koffertje. Op de derde dinsdag van september, Prinsjesdag, biedt de minister van Financiën de Rijksbegroting (met alle ontwerpbegrotingen) en de Miljoenennota voor het volgende jaar aan de Tweede Kamer aan. Dit is de start van het begrotingsproces en eindigt met Verantwoordingsdag ongeveer anderhalf jaar na de desbetreffende Prinsjesdag. Na indiening van de ontwerpbegrotingen bij het parlement volgt de begrotingsbehandeling. De Tweede Kamer stelt schriftelijke vragen, debatteert en stemt vervolgens over de amendementen en begrotingen. De Tweede Kamer heeft immers het recht van amendement: zij mogen wijzigingen aan de begroting voorstellen. De begrotingsbehandeling in de Eerste Kamer is een stuk sneller. Daar vindt veelal geen separaat debat per begroting plaats, maar stemt men erover. Wel vinden er, net zoals in de Tweede Kamer, algemene politieke en financiële beschouwingen over de gehele begroting plaats

Voor- en najaarsnota
Maar waarom begon deze column met het voorjaar? Tijdens het lopende begrotingsjaar kunnen er wijzigingen worden doorgevoerd. Dit gebeurt via de Voor- en Najaarsnota. Maandelijks geven de ministeries aan de minister van Financiën door hoe het staat met hun uitgaven. Op deze manier houdt het ministerie van Financiën een vinger aan de pols en heeft het ministerie een totaaloverzicht van de uitvoering van begroting in het betreffende begrotingsjaar. In het voorjaar, in maart om specifiek te zijn, worden op dit ministerie de tegen-en meevallers bekeken. Deze kunnen leiden tot wijzigingen die worden verwerkt in de Voorjaarsnota (uiterlijk 1 juni) en in de Najaarsnota (uiterlijk 1 december) met hierbij de geactualiseerde versies van de begrotingen, genaamd de suppletoire begrotingen. Deze moeten ook door het parlement worden behandeld en goedgekeurd.

Onlangs berichtten de media over stevige discussies in de ministerraad over de Voorjaarsnota. EPPA-collega’s schreven er afgelopen maandag over. De Voorjaarsnota 2023 komt naar verwachting vandaag, de uiterlijke deadline is 1 juni, naar de Kamers toe. In de Voorjaarsnota staat dus hoe het gaat met de inkomsten en uitgaven van het Rijk en of dit nog klopt met wat de ministeries hebben afgesproken in de Rijksbegroting. Het is dus een soort update van de lopende begroting. Hoe staat het er financieel voor? Zijn er financiële meevallers of tegenvallers? En wat doet het kabinet ermee? Sinds vorig jaar bevat de Voorjaarsnota ook alvast een (financiële) vooruitblik naar de plannen voor volgend jaar. De Kamer is van plan op 8 juni over deze nota te debatteren.

Over een vooruitblik gesproken: wat een speciale dag is Prinsjesdag toch. Niet alleen om de hoedjes, de grandeur en de tradities, maar vooral om zijn rol binnen de begrotingscyclus. De plannen worden dan, na grondige ambtelijke voorbereiding, gepubliceerd: “Beste Kamers, beste burgers: wij gaan het geld op deze manier besteden.” Maar: wordt het voorgenomen financieel beleid wel daadwerkelijk uitgevoerd? Hoe komen we daarachter? In de volgende Verdiepingsvrijdag in mei gaat Renate hier nader op in: Verantwoordingsdag.

 

Spanning rondom de Voorjaarsnota

Preventief lekken
Gelekte kabinetsplannen zijn allerminst nieuw in politiek Den Haag. Denk hierbij aan de bekendmaking van ingrijpende coronamaatregelen uren voor de aftrap van de welbekende persconferenties, of de miljarden die rond Prinsjesdag over het Binnenhof rollen nog voor het koffertje is gepresenteerd. Afgelopen november stuurde Kamervoorzitter Vera Bergkamp een brief aan premier Rutte waarin ze stelt dat de maat vol is: “de plicht om de Kamer als eerste te informeren is nu meerdere keren met voeten getreden”.

Het fenomeen ‘preventief lekken’ naar de pers is inmiddels onderdeel van het spel en de knikkers in Den Haag. Vaak om het maatschappelijke verwachtingsniveau alvast naar beneden te stellen, of om te laten zien dat de onderhandelingen binnen de coalitie zonder problemen verlopen. Het preventief lekken is een teken van politieke stabiliteit.

Het verleden leert dus dat de romp van de kabinetsboot zo lek als een mandje is rondom belangrijke politieke ijkmomenten. Zo’n ijkmoment staat komende maand gepland: de Voorjaarsnota. Echter, geheel tegen de verwachtingen in, is het nog relatief stil, terwijl er van alles op het spel staat.

Bezuinigen of lastenverhoging
Het Nederlandse huishoudboekje is dan ook onder de loep genomen, nadat het kabinet de afgelopen jaren een gat in de hand leek te hebben. Denk aan de extra kosten voor het prijsplafond, de gestegen rentelasten op de staatsschuld en de hoge kosten voor asiel. En dan gaat er waarschijnlijk ook nog extra geld naar het Noorden voor de afwikkeling van de Groninger aardbevingsschade en het bepleisteren van de geplande explosieve asielinstroom. Kortom, we komen om meer dan één reden miljarden tekort.

Schatkistbewaarder minister Kaag stelde vorige week nog: “Je merkt in politiek Den Haag, zeker sinds corona en misschien daarvoor al, dat men niet meer de gewoonte had om echt binnen de begrotingsregels te leven”. Die tijd is voorbij, waarschuwde ze. Het is geen toeval dat het coalitieakkoord, geschreven in de euforie van die tijd, vol zat met dure ambities.

Het wordt dus bezuinigen of de lasten verhogen. Maar zoals op vele onderwerpen, verschillen de coalitiepartijen hierover sterk van mening. Een van de begrotingsonderwerpen die de media wel heeft bereikt is de mogelijke verhoging van het eigen risico. Welke implicaties dit heeft voor de verhoudingen binnen coalitie is in eerste oogopslag niet duidelijk. Wel zegt het iets over de mate van controversie van het onderwerp. Dit mag de media dus wel bereiken. Intentioneel of niet, duidelijk is dat het kabinet de financiële teugels flink moet aantrekken.

Daarom gaat diezelfde Minister Kaag op dit moment met de pet rond. Opvallend is namelijk dat niet al het staatsgeld reeds is uitgegeven. Sommige plannen zijn simpelweg niet tot uitvoering gekomen. Denk hierbij aan onbenutte potjes voor gereserveerde sociale lastenverlichting door krapte op de arbeidsmarkt of aan langdurige aanbestedingsprocedures bij Defensie. Enkele ministeries zitten dus op een zak met geld. Aan minister Kaag om deze op te halen.

Daarom draait de Voorjaarsnota de bankschroeven nog iets steviger aan sinds de verkiezingsuitslag. Een aloude scheidslijn rijst naar het oppervlak: De VVD zinspeelt openlijk op de noodzaak om te bezuinigen, terwijl D66 en ChristenUnie liever de vermogens belasten.

Wat uiteindelijk het dominante narratief wordt voor de knip op de beurs moet nog blijken. Naar alle waarschijnlijkheid weten later deze maand meer. Vermoedelijk wordt dan de Voorjaarsnota gepresenteerd. In de tussentijd is het rustig wachten tot het eerste substantiële lek.

De mediawaarde van een partijcongres

Afgelopen weekend vond er wederom een partijcongres plaats, namelijk dat van JA21. Het congres werd slechts beperkt besproken in de media, waaronder een korte reportage in de NRC. Hoewel zulke congressen weleens onderbelicht blijven in de pers, valt de waarde van deze evenementen niet te onderschatten.

Een partijcongres biedt een platform voor politieke partijen om hun standpunten en ideeën te delen met hun leden en het brede publiek. Zo’n congres is dan ook een kans om de partij te profileren en duidelijk te maken waar de partij voor staat. Hierbij kunnen ook nieuwe gezichten zich laten zien, zoals aanstormend politiek talent of belangrijke partners waarmee de partij samenwerkt.

Bovendien kan een congres verschillende media aantrekken, zeker als de partij op dat moment in de belangstelling staat. Dit biedt politieke partijen de mogelijkheid om hun boodschap ook extern te verspreiden en meer zichtbaarheid te creëren.

Toch is er ook genoeg kritiek op de waarde van dergelijke congressen. Sommigen zien ze vooral als momenten waarop te veel wordt gepreekt voor eigen parochie. Daarnaast zou de media-aandacht vooral gericht zijn op de bekendere politici en niet op de inhoud van de speeches en debatten.

Desondanks zijn partijcongressen onmisbaar voor politieke partijen om hun boodschap te verspreiden en hun leden en publiek te mobiliseren. Door het juiste verhaal te vertellen en op een authentieke manier te communiceren, kan een politieke partij bijdragen aan het versterken van de eigen positie en het vergroten de achterban.

Kortom, met de juiste voorbereiding is de mediawaarde van een partijcongres zeker niet gering. Door de juiste boodschap te communiceren naar de leden én het juiste mediaverhaal te verspreiden, kan een congres de uitgelezen kans zijn om een partij op de kaart te zetten.

EPPA verwelkomt drie nieuwe medewerkers

Afgelopen tijd heef EPPA drie nieuwe medewerkers verwelkomd: Lou Maessen, Nassau de Lange en Nina Baars. Lou is gestart als researcher public affairs. Nassau is gestart als junior adviseur in ons communicatieteam en Nina heeft zich sinds februari bij ons team gevoegd als stagiaire public affairs.

Lou Maessen
Lou Maessen rondde een bachelor European Studies af bij de Universiteit van Maastricht. Hierna volgde hij aan dezelfde universiteit een Master in EU-beleid en instituties. Voor zijn thesisonderzoeken onderzocht hij lobbygedrag in het Europees Parlement en de rol van kennisorganisaties binnen het wetgevingsproces van de Europese Unie. Bij EPPA zal Lou zich inzetten als research specialist en alle informatiestromen in en rondom Den Haag in de gaten houden en duiden voor onze opdrachtgevers.

Nassau de Lange
Nassau de Lange studeerde Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en behaalde een master Midden-Oosten Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft gewerkt als redacteur bij de NOS in Hilversum. Hier produceerde hij talloze online-stukken en televisieverhalen. Nassau beschikt over ervaring in multimedia en weet via een breed scala aan kanalen belangrijke kernboodschappen te filteren en te presenteren. Met diezelfde nieuwsgierigheid zet hij als junior communicatieadviseur zijn kennis en kunde in voor de opdrachtgevers van EPPA.

Nina Baars
Nina Baars loopt sinds februari 2023 stage bij EPPA. Zij volgt een bachelor Bestuurskunde in Amsterdam. Afgelopen jaar heeft Nina een minor Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek gevolgd en het aansluitende vak Behaviour and Communication in Organisations. Ook heeft ze een honoursmodule Conscious business gevolgd. Nina ondersteunt de researchers en de adviseurs van EPPA bij allerhande werkzaamheden. Samen met collega Daniel Mizere voert zij een onderzoek naar public affairs en lobby in gemeenteland uit.

Het EPPA-team is blij met deze uitbreiding en we wensen Lou, Nassau en Nina veel succes en plezier toe bij EPPA!

 

EPPA zoekt een parttime office-manager!   

Zorg jij er graag voor dat alles goed geregeld is? Krijg je energie je van collega’s te ondersteunen bij lopende dossiers en ben je hierin van alle markten thuis: administratief, organisatorisch, secretarieel en logistiek? Dan roepen wij jouw hulp in!

Wegens groei en uitbreiding van de werkzaamheden is EPPA  op zoek naar een office-manager voor het ontzorgen van ons gehele kantoor.

 

Wat houdt de functie in?
Je bent verantwoordelijk voor het ontzorgen van het gehele kantoor bij EPPA en levert ondersteunende diensten. Je zorgt ervoor dat alles goed geregeld is, bent representatief en gastvrij. Voor EPPA ben je onmisbaar in het werkproces. Je bent namelijk de organisatorische, administratieve en onmisbare duizendpoot van het kantoor. Jij zorgt ervoor dat alles op rolletjes loopt voor onze directie en onze adviseurs. Een spilfunctie!

Werkzaamheden

 • Beheer van de algemene EPPA-inbox, in- en uitgaande post verzorgen en het ontvangen bezoekers;
 • Het facilitair beheer van het kantoor door het onderhouden van contacten met diverse leveranciers en het beheren van contracten met dienstverleners;
 • Het gereedmaken van ruimtes voor overleggen van directie, adviseurs of team. Indien gewenst bereid je vergaderingen voor en notuleer je hierbij;
 • Verzorging van de maandelijkse boodschappen en de inkoop. Je houdt het kantoor georganiseerd;
 • Plaatsen van berichten op de website;
 • Het voorbereiden, ontvangen en begeleiden van (de komst van) nieuwe medewerkers en de adviseurs hierbij ontzorgen;
 • Administratieve ondersteuning, bijvoorbeeld personeelsadministratie en rondom sollicitatieprocessen (denk aan: vacatures online zetten, kandidaten beantwoorden, inplannen van afspraken e.d.);
 • Ondersteuning bij het organiseren van evenementen, bedrijfsuitjes, catering op kantoor en het reserveren van restaurants e.d.;
 • Je ondersteunt de directie bij allerhande werkzaamheden en staat klaar om andere ondersteunende taken voor het team op te pakken.

Op maandagmiddag is aanwezigheid tussen 12.00 en 14.00 uur gewenst i.v.m. het wekelijkse interne stafoverleg. Verder zijn de uren in overleg flexibel in te vullen.

Wat breng je mee?

 • Werkervaring in een vergelijkbare functie
 • Ervaring met MS Office
 • Je bent goed in het bewaren van het totaaloverzicht, hebt een proactieve houding en schakelt snel
 • Jouw zakelijke communicatie en correspondentie in het Nederlands is uitstekend en je werkt nauwkeurig
 • Je beschikt over een klantvriendelijke houding, houdt ervan om in een team te werken en collega’s te ontzorgen
 • Je gaat discreet om met vertrouwelijke informatie

Wie zijn wij?

EPPA is een adviesbureau op het gebied van public affairs en is gevestigd in Den Haag. Wij adviseren en ondersteunen onze opdrachtgevers bij het bereiken van hun public affairs- en communicatiedoelstellingen. Onze opdrachtgevers zijn zowel qua sector als organisatie divers: van beursgenoteerde bedrijven, brancheorganisaties en ngo’s tot kleine ondernemingen en (semi-)overheden. EPPA begeleidt de belangenbehartiging richting Tweede en Eerste Kamer, ministeries en decentrale overheden. Tevens zet EPPA (online) communicatiestrategieën op en voert deze uit.

Het EPPA-team bevat de expertise en de deskundigheid om het proces van besluitvorming in de voor opdrachtgevers gewenste richting te beïnvloeden. We zijn een leuke club professionals die hard werkt en daarnaast tijd maakt voor gezelligheid. Die sfeer vinden wij belangrijk in ons bedrijf.

Wat bieden wij?

 • Een uitdagende functie met een dienstverband van 24 uur per week
 • Een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband
 • Een goed salaris en een 13e maand
 • Pensioenregeling
 • Reiskostenvergoeding
 • 25 vakantiedagen op basis van een fulltime dienstverband
 • Een abonnement op de sportschool bij de werklocatie
 • Lidmaatschap van BVPA en Nieuwspoort
 • Een aantrekkelijke, collegiale werksfeer, met samen lunchen, kantoorfruit en gezellige borrels op Plein
 • Een prachtige werkplek op een toplocatie in Den Haag

Solliciteren

We ontvangen je motivatiebrief en CV graag uiterlijk 23 april 2023. Je kunt de brief richten aan en sturen naar Renate van Leeuwen (renate.vanleeuwen@eppa.nl), senior adviseur bij EPPA.

 

Gesprekken vinden reeds plaats gedurende de openstelling van de vacature. Bij het vinden van een geschikte kandidaat sluiten wij de vacature voortijdig.

EPPA zoekt zomerstagiair(e)s! 

De zomer komt eraan! In de zon liggen is leuk, maar wil je liever iets nuttigs binnen een gezellig team doen? En wil je ervaring opdoen met politiek, beleid en professionele communicatie in bedrijfsleven en publieke sector?

Solliciteer dan snel, want EPPA is op zoek naar een enthousiaste stagiair(e) met een passie voor politiek, bestuur en/of communicatie!

 

Wat ga je bij ons doen?

 • Monitoren van politieke, bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen vanuit het belang van opdrachtgevers
 • Het volgen van ontwikkelingen in het medialandschap
 • Onze adviseurs ondersteunen bij hun dagelijkse werkzaamheden (onder meer het schrijven van conceptteksten voor persberichten, brieven, strategische notities tot het analyseren van documenten en akkoorden en het uitzoeken van woordvoerderslijsten)
 • Bijdragen aan communicatieve producten en uitingen van onze zeer gevarieerde opdrachtgevers die vaak ‘in the spotlights’ staan
 • Berichtgeving voor EPPA en haar klanten visualiseren

Functie-eisen

Wat heeft onze nieuwe stagiair(e) idealiter in huis?

 • Je zit in je (voor)laatste jaar van een hbo of universitaire studie, bijv. Politicologie, bestuurskunde, rechten, geschiedenis en vergelijkbaar
 • Je bent algemeen ontwikkeld en bovenmatig geïnteresseerd in politieke ontwikkelingen
 • Je neemt initiatief en kunt zelfstandig werken
 • Je werkt snel en nauwkeurig
 • Je bent representatief
 • Je kunt goed omgaan met Office, WordPress en vergelijkbare programma’s
 • Je beschikt over een vlotte pen

Over EPPA

EPPA is een adviesbureau op het gebied van public affairs en is gevestigd in Den Haag. Wij adviseren en ondersteunen onze opdrachtgevers bij het bereiken van hun public affairs- en communicatiedoelstellingen. Onze opdrachtgevers zijn zowel qua sector als organisatie divers: van beursgenoteerde bedrijven, brancheorganisaties en ngo’s tot kleine ondernemingen en (semi-)overheden. EPPA begeleidt de belangenbehartiging richting Tweede en Eerste Kamer, ministeries en decentrale overheden. Tevens zet EPPA (online) communicatiestrategieën op en voert deze uit.

Het EPPA-team bevat de expertise en de deskundigheid om het proces van besluitvorming in de voor opdrachtgevers gewenste richting te beïnvloeden. We zijn een leuke club professionals die hard werkt en daarnaast tijd maakt voor gezelligheid. Die sfeer vinden wij belangrijk in ons bedrijf.

Wat kun je van ons verwachten?

 • Een team van hardwerkende, professionele collega’s, die op informele wijze met elkaar omgaan
 • Een kijkje in de keuken van de public affairs professional
 • Een interessante stageplek vanaf juni/juli tot september (exacte periode wordt in overleg vastgesteld)
 • Een passende stagevergoeding

Wanneer je belangstelling hebt voor deze stage, stuur dan een motivatie en een actueel CV per email naar Renate van Leeuwen, senior adviseur public affairs (renate.vanleeuwen@eppa.nl). We zien je sollicitatie graag tegemoet!

Gesprekken vinden plaats gedurende de openstelling van de vacature. Bij het vinden van een geschikte kandidaat sluiten wij de vacature voortijdig.

EPPA zoekt een medewerker Public Affairs

Is politiek jouw grote passie, ben jij altijd op de hoogte van de laatste actualiteiten, ben je daarnaast breed ontwikkeld, slim en accuraat en wil je de spin in het web van onze politieke monitoring worden? Stuur ons dan direct een email met jouw sollicitatie, want wij hebben de ideale baan voor jou!

Wegens groei en uitbreiding van onze werkzaamheden zijn wij op zoek naar een medewerker Public Affairs om ons bureau te versterken.

Wat houdt de functie in?

Als medewerker public affairs ben je, samen met de adviseurs, verantwoordelijk voor de informatievoorziening naar onze klanten. Je bent de spin in het web van ons bedrijf en, na een goed inwerktraject, als geen ander op de hoogte van de thema’s die spelen bij onze klanten. Het is een verantwoordelijke baan waarbij je er plezier uithaalt om enorme informatiestromen te monitoren, verwerken en duiden voor je collega’s en opdrachtgevers. De belangrijkste werkzaamheden zijn:

 • Het monitoren en scannen van brieven van bewindspersonen, Kamervragen, moties, amendementen en persberichten van stakeholders op relevantie voor opdrachtgevers en het verwerken hiervan in ons interne systeem (75%);
 • Ondersteunen van collega’s op verschillende vlakken: van onderzoekswerkzaamheden tot het verwerken van contactgegevens tot het schrijven van eerste versies van notities (15%)
 • Het (veelal online) volgen van vergaderingen van de Tweede en Eerste Kamer of persconferenties van de Rijksoverheid (10%);

Onze researchers public affairs zijn mensen die nieuwsverslaafd zijn, ’s ochtends wakker worden en direct willen weten wat er gebeurd is in de wereld en daarna meteen het verband leggen met onze klanten. Indien nodig kruip je dan meteen achter je laptop en zorg je dat jij als eerste dit nieuws via de adviseurs bij de klant kan brengen. Je wilt scoren!

Voortdurend houd je jezelf bezig met het volgen van nieuwssites en scan je alle bronnen. Als je in de ochtend op kantoor komt, begint dat met de website van de Tweede Kamer waarop de laatste debatten staan en vervolgens komen er zo’n 30 pop-ups van andere nieuwssites waaruit je de meest relevante feiten scant. Je moet snel van begrip zijn, het overzicht kunnen houden, snel kunnen schakelen en zaken in de juiste context kunnen plaatsen.

De functie volgt het ritme van de politiek. Op bepaalde momenten kan het enorm hectisch zijn en op bepaalde momenten kan het erg rustig zijn. Op de rustige momenten (reguliere vakanties en feestdagen) geven wij extra verlof en maken wij NRC-puzzels met elkaar.

Wat vragen wij van jou als medewerker public affairs?
Wij zoeken iemand die HBO/WO opgeleid is, of op het punt staat haar/zijn studie af te ronden, en grote affiniteit met en kennis heeft van het politieke en ambtelijke besluitvormingsproces in Den Haag. We zoeken iemand die snel is. Niet alleen snel in het scannen van relevant nieuws, maar ook snel in het leggen van verbanden tussen informatie en klantbelangen. Daarnaast zoeken we iemand die initiatief neemt. Iemand die de kennis gaat halen! Je moet stressbestendig zijn en het overzicht kunnen houden. Accuratesse is zeer belangrijk.

Verder:

 • Heb je een verantwoordelijkheidsgevoel en ben je betrokken;
 • Ben je slim en leergierig;
 • Ben je in bepaalde situaties zakelijk en formeel;
 • Heb je (vanzelfsprekend) uitstekende Nederlandse en Engelse communicatievaardigheden;
 • Heb je een gestructureerde en systematische werkwijze;
 • Ben je zelfstandig en proactief;
 • Wil je deze functie de komende jaren uitvoeren;
 • Ben je prettig om mee samen te werken.

Wie zijn wij?

EPPA is een adviesbureau op het gebied van public affairs en is gevestigd in Den Haag. Wij adviseren en ondersteunen onze opdrachtgevers bij het bereiken van hun public affairs- en communicatiedoelstellingen. Onze opdrachtgevers zijn zowel qua sector als organisatie divers: van beursgenoteerde bedrijven, brancheorganisaties en ngo’s tot kleine ondernemingen en (semi-)overheden. EPPA begeleidt de belangenbehartiging richting Tweede en Eerste Kamer, ministeries en decentrale overheden. Tevens zet EPPA (online) communicatiestrategieën op en voert deze uit.

Het EPPA-team bevat de expertise en de deskundigheid om het proces van besluitvorming in de voor opdrachtgevers gewenste richting te beïnvloeden. We zijn een leuke club professionals die hard werkt en daarnaast tijd maakt voor gezelligheid. Die sfeer vinden wij belangrijk in ons bedrijf.

Wat bieden wij?

 • Een uitdagende functie met een dienstverband van 40 uur per week
 • Een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband
 • Een goed salaris en een 13e maand
 • Pensioenregeling
 • Reiskostenvergoeding
 • 25 vakantiedagen op basis van een fulltime dienstverband en daarnaast op rustige dagen extra verlof
 • Een abonnement op de sportschool bij de werklocatie
 • Lidmaatschap van BVPA en Nieuwspoort
 • Een aantrekkelijke, collegiale werksfeer, met samen lunchen, kantoorfruit en gezellige borrels op Plein
 • Een prachtige werkplek op een toplocatie in Den Haag
 • Mogelijkheid om desgewenst hybride op kantoor en thuis te werken

Solliciteren

We ontvangen je motivatiebrief en CV graag! Je kunt de brief richten aan en sturen naar Renate van Leeuwen (renate.vanleeuwen@eppa.nl), senior adviseur bij EPPA. Bij vragen over de vacature of het proces kun je haar mailen of telefonisch spreken via (070) 315 34 44.

Gesprekken vinden plaats gedurende de openstelling van de vacature. Bij het vinden van een geschikte kandidaat sluiten wij de vacature voortijdig.

Procedurele communicatie

Inmiddels is het duidelijk dat coalitiepartijen aan het nadenken zijn over hun voortbestaan. Complexe dossiers, waaronder stikstof, armoede en de recente verkiezingsuitslagen, zorgen ervoor dat er steeds meer druk komt te staan op het huidige kabinet. Intussen lijkt de coalitie geen antwoord te willen geven over de concrete toekomstplannen van dit kabinet. Bewindspersonen hielden de laatste weken vooral vast aan procedurele communicatie: ze beperkten zich tot de huidige stand van zaken en probeerden te concrete toezeggingen te vermijden. Ook in de Kamerbrief van afgelopen vrijdag en de daaropvolgende persconferentie verschuilde het kabinet zich achter procedures.

Uiteraard is ‘procedureel praten’ geen gemakkelijke klus voor Nederlandse bewindslieden. Nederland is immers een vrij land, waarin bewindspersonen verantwoording moeten afleggen over hun politieke keuzes en plannen. Daarnaast kent Nederland ook een vrije en kritische pers. Nederlandse journalisten hebben dan ook relatief veel toegang tot politici. Hierdoor kan de pers de politiek verantwoordelijk houden voor eerdere toezeggingen; een belangrijke rol die veel macht met zich meebrengt. Dat geldt dubbel in deze tijd, waarin nieuwsberichten steeds vaker de basis vormen voor Kamervragen en debatten.

Deze alsmaar groeiende media-aandacht zorgt ervoor dat politici – en dan vooral bewindspersonen – in onzekere tijden steeds voorzichtiger communiceren. En op veel fronten zijn dit daadwerkelijk onzekere tijden voor de coalitie. Deze onzekerheid is mede het gevolg van de laatste verkiezingsuitslagen, waarover de Tweede Kamer morgen debatteert. Echter, tijdens dat debat zullen bewindspersonen toch meer moeten doen dan slechts ‘procedureel praten’. Immers, wat werkt in de media, werkt niet altijd in de politiek.

Passende zorg, veel meer dan een buzzword

Op Verdiepingsvrijdag duiken we de diepte in. Deze keer: onze senior adviseur Renate van Leeuwen over het zorgstelsel. Wat komt er op ons af?

Afgelopen jaren heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ingezet op Hoofdlijnakkoorden en Bestuurlijke afspraken in de zorg. Daarbij maakten overheid, zorgverzekeraars en beroepsgroepen afspraken over de gewenste ontwikkelingen met inbegrip van het formuleren van wederzijdse verplichtingen. Kabinet Rutte IV heeft gekozen dit model te verlaten.De problematiek van vergrijzing, toenemende zorguitgaven en een (structureel) tekort aan zorgpersoneel nopen tot actie. De huidige minister van VWS, Ernst Kuipers, is gekomen tot een Integraal Zorgakkoord. Oftewel: het IZA. Belangrijke elementen zijn: méér (regionale) samenwerking tussen zorgverleners- en domeinen, een betere aansluiting op wat regionaal gewenst is, behandelen op basis van wat de zorgvrager wil, vergoeding op basis van aantoonbare meerwaarde en effectiviteit en het terugdringen van onnodige administratieve belasting. Dit vraagt om het maken van politieke keuzes. Belangrijke politieke discussies, lobbymomenten en grote veranderingen in ons zorgstelsel en in ons gebruik van zorg zijn onlangs in gang gezet. Het kernwoord? Passende zorg. Maar wat houdt het in?

Zorg leveren uit gewoonte is verleden tijd

Passende zorg houdt in dat zorg bewezen effectief is en overbehandeling wordt voorkomen. Het beleid is gericht op zorg die waardegedreven is, samen met en rondom de patiënt tot stand komt en die uitgaat van gezondheid in plaats van ziekte. Bestaande programma’s zijn hier al op gericht (zoals Uitkomstgerichte zorg, Juiste Zorg Op de Juiste Plek, Gepast gebruik) maar er is meer urgentie en minder vrijblijvendheid nodig. Daartoe worden komende jaren veranderingen ingezet.

 • Om de zorg zowel betaalbaar als toegankelijk te houden, kan de samenleving het zich niet permitteren om zorg te leveren uit gewoonte – “omdat het nu eenmaal altijd zo gaat” – zonder te weten of een behandeling echt effect heeft. Het meten van effectiviteit wordt komende jaren steeds belangrijker. Binnen de zorg moet het gewoonte worden dat alle betrokkenen binnen het zorgstelsel – van zorgverleners tot zorgvragers, van ambtenaren tot politici – zich voortdurend afvragen of de geboden zorg daadwerkelijk verschil maakt. Zorg moet gaan aansluiten bij de werkelijke behoefte en de leefwereld van patiënt of cliënt en moet zo zijn georganiseerd dat de beschikbare menskracht en middelen optimaal worden benut. Voor de zorgverlener betekent dit voortdurend leren en verbeteren. Dat gebeurt door de interpretatie van data, maar ook door in gesprek te gaan met andere (collega-) zorgverleners, patiënten en naasten. Kortom: het doel is inzicht verkrijgen in de effectiviteit van de geleverde zorg en antwoord op de vraag of de zorg past bij de werkelijke vraag.
 • De geschetste ontwikkeling heeft ook invloed op het pakketbeheer. Het kabinet wil komende jaren het contracteerproces verbeteren, omdat het de basis vormt voor aanbieders en verzekeraars om afspraken te maken over passende zorg. Daarnaast werkt het kabinet aan een goed inzicht in de kwaliteit van de geleverde zorg. Onlangs hebben de Tweede Kamer bijvoorbeeld vragen en opmerkingen gegeven over en bij het hoofdlijnenvoorstel van de minister over het verbeteren en verbreden van de toets op het basispakket. Er komt ook meer verantwoordelijkheid te liggen bij de burger zelf. ‘Passende zorg’ zal vaker de toetssteen zijn voor beoordeling van het basispakket, naast criteria als personeelsinzet en duurzaamheid. Het is dus mogelijk dat zorg uit het basispakket verdwijnt, er vaker een maximum aan behandelingen wordt gesteld of dat er nieuwe zorg wordt toegevoegd.
 • De aandacht voor preventie is in de afgelopen jaren al toegenomen en binnen de ontwikkeling van ‘passende zorg’ zal zich dit verder ontwikkelen. Het kabinet wil namelijk zorgbreed gezond leven stimuleren en begeleiden.
 • Samenwerking wordt nog belangrijker. Het kabinet wil meer domein overstijgende samenwerking realiseren om te komen tot een meer patiëntgerichte (en efficiënte) organisatie van de zorg. Persoonlijke mogelijkheden en behoeften wegen mee in de keus die een zorgvrager maakt over zijn of haar behandeling. Niet alles wat technisch kan, is voor iedereen het beste. Dit vraagt van zorgaanbieders een andere manier van kijken naar ondersteuning met meer oog voor (regionale) samenwerking. Het is gewenst dat samenwerking binnen regio’s en netwerken een structureel karakter krijgt, met daarbij duidelijkheid over wie waarvoor verantwoordelijk is. Het kabinet voorziet geen grote aanpassingen van het zorgstelsel. Maar samenwerken is geen keuze meer. Dichtbij mensen waar het kan, complexere zorg in effectieve netwerken.
 • Verdergaande gegevensuitwisseling is noodzakelijk, vindt het kabinet. Enerzijds tussen zorgvrager en -aanbieder en anderzijds tussen aanbieders onderling. Uniformiteit is noodzakelijk. Het einddoel is een goed functionerende, persoonlijke gezondheidsomgeving voor alle zorgvragers.

Van zorgaanbieders en zorgverleners wordt leiderschap gevraagd om te doen wat nodig is om patiënten goede, passende en effectieve zorg te bieden. Regie en ondersteuning van de overheid zijn voorwaarden om alle ambities en plannen uit te voeren. Er is soms actieve inzet van de overheid nodig om bindende afspraken te maken, knopen door te hakken en benodigde faciliteiten op orde te brengen. De overheid zal de regie nemen als het veld onvoldoende voortgang boekt.

En nu?

Deze kabinetsplannen en geschetste ontwikkelingen zijn niet gerealiseerd in één kabinetsperiode en vinden hun uitwerking ook nog daarna. Om de organiseerbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg te behouden en te verbeteren, zullen er beleids-en systeemwijzigingen ingezet worden. Dat vraagt om het maken van politieke keuzes.

Duidelijk is dat de beweging naar passende zorg, en de daarbij behorende politieke keuzes, binnen het zorglandschap voor veranderingen zullen zorgen en impact zullen hebben op het zorgveld. Het is daarom in het belang van beroepsgroepen, branche- en zorgorganisaties om tijdig op de hoogte te zijn en te blijven van ontwikkelingen, het beleid, wetgeving, de standpunten van politici en andere relevante stakeholders. Op basis hiervan weet men immers wanneer het nodig is om de belangen van de organisatie of de beroepsgroep onder de aandacht te brengen. Effectieve beïnvloeding vraagt dat je op het juiste moment met de juiste boodschap komt, dat wil zeggen met een boodschap die aansluit bij het besluitvormingsproces op dat moment en rekening houdt met de afwegingen die overheid en politiek moeten maken. Wat betekenen de geschetste ontwikkelingen komende jaren voor uw vakgebied, de beroepsgroep en het werk in de dagelijkse praktijk? Bent u goed genoeg op de hoogte?

Demonstraties als mediastrategie

De afgelopen weken waren verschillende protesten landelijk nieuws. Vooral de klimaatdemonstraties waren veelbesproken. De politiek, media én veiligheidsdiensten lijken nog geen grip te hebben op deze fysieke mediastrategie. Dat laatste woord is overigens niet per toeval gekozen: de klimaatdemonstraties zijn tenslotte een kernonderdeel van een mediastrategie om de pers, de politiek en de samenleving te bereiken.

De aandacht voor klimaatverandering lijkt in de media al enkele jaren te dalen. Een tastbaar voorbeeld hiervan is de klimaattop COP27 die in november vorig jaar plaatsvond in Egypte. Verschillende deelnemers, waaronder premier Mark Rutte en Eurocommissaris Frans Timmermans, waren teleurgesteld in de beperkte resultaten van die top. Ook de meeste media beschreven de klimaattop als een gefaalde conferentie.

Toch heeft die anticlimax niet geleid tot meer media-aandacht voor klimaatverandering. Integendeel zelfs. Klimaatverandering moest in de pers het onderspit delven tegen andere dringende onderwerpen van deze tijd zoals de oorlog in Oekraïne, de inflatie en de asielcrisis. Het afgelopen halfjaar riepen klimaatdemonstranten dan ook om aandacht op manieren die de media niet konden negeren: de blokkades van snelwegen, het illegaal betreden van landingsbanen en het vastlijmen van activisten aan kunstwerken.

Dankzij deze acties halen de klimaatactivisten steeds weer de krantenkoppen. Hiermee bereiken zij hun doel om meer aandacht te krijgen van pers en politiek. Echter, het is nog maar de vraag of dat type aandacht beleidsmakers stimuleert om meer te doen voor het klimaat. De klimaatdemonstranten hebben in ieder geval niet de minister-president voor zich gewonnen. Enkele weken geleden nog bestempelde premier Rutte in een tv-programma de snelwegblokkades van Extinction Rebellion als ‘absurd’. Maar over het huidige klimaatbeleid zelf had de premier weinig te zeggen.