Woensdag 17 mei 2023: gehaktdag!

Op Verdiepingsvrijdag duiken we de diepte in. Met deze keer: onze senior adviseur Renate van Leeuwen over Verantwoordingsdag.

Media die al dagen gelekte informatie over voorgenomen plannen druppelsgewijs publiceren. Een route, een koets, een Koning en Koningin. Hoedjes, chique kledij en politiek en bestuurlijk Nederland bij elkaar. De Koning die de troonrede plechtig voorleest en een Staten-Generaal die, in principe, aandachtig luistert. Live uitgezonden en groot uitgemeten op tv, media en online. Nee, helaas, dit gaat niet over Verantwoordingsdag: de belangrijke tegenhanger van Prinsjesdag. Die veelal onderbelicht blijft bij het grote publiek, maar oh zo belangrijk is. Maar waarom?

Gehaktdag
Gehaktdag. Zo wordt Verantwoordingsdag in de (Haagse) volksmond ook wel genoemd. Het schildert een duidelijk plaatje: er wordt, indien er grond voor is, gehakt gemaakt van uitgevoerd beleid en, soms, zelfs van bewindspersonen. Het is, net als Prinsjesdag, een belangrijk moment in het begrotingsproces. Op beide dagen komt de minister van Financiën naar de Tweede Kamer met een koffertje. Op Verantwoordingsdag blikt het kabinet terug op het afgelopen jaar en wordt duidelijk of de voorgenomen plannen zijn gelukt en hoeveel geld dat heeft gekost. Bewindspersonen leggen dus verantwoordelijkheid af over het gevoerde beleid van het jaar ervoor. Kortom: is ons belastinggeld goed besteed en zijn gestelde doelen behaald?

De derde woensdag in mei
Hoe gaat dit in z’n werk? Op Verantwoordingsdag tekent de minister van Financiën, minister Kaag, namens het kabinet de financiële stukken: het Financieel Jaarverslag van het Rijk 2022 en het Rijksjaarsverslag 2022 (de jaarverslagen van alle ministeries). Een half uur later, om 10.15 uur, worden deze verslagen officieel aan het parlement aangeboden. Dit gebeurt sinds 2000. De Kamerleden bekijken de stukken en nemen deze in behandeling. Zij controleren het kabinet en bevragen hen op deze verslagen en het gevoerde beleid.

Het parlement is niet het enige controlerende orgaan dat de stukken doorneemt. Er is een grote rol weggelegd voor de Algemene Rekenkamer. Jaarlijks controleren zij alle jaarverslagen van de ministeries. De president van de Rekenkamer maakt hier vervolgens een verslag van welke op Verantwoordingsdag aan de Tweede Kamer gepresenteerd wordt. De Algemene Rekenkamer helpt het parlement dus bij hun controlerende taak en geeft de Kamer een goed beeld van wat er afgelopen jaar goed of minder goed is gegaan.

De Algemene Rekenkamer kijkt onder andere of het belastinggeld goed is besteed: is het zinnig, zorgvuldig en zuinig uitgegeven? Uitgaven door de overheid zijn namelijk gebonden aan regels. De Rekenkamer toetst hierop. Dit kan het kabinet flink wat kritiek opleveren. In 2020 fileerde de Rekenkamer bijvoorbeeld het gevoerde beleid van de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken, minister Ollongren. Zij moest flink wat kritiek incasseren. Door de voortdurend veranderde doelstellingen, een gebrek aan toezicht en gebrekkige totstandkoming was het Programma Aardgasvrije Wijken niet doelmatig en leverde het maar een beperkte bijdrage aan de energietransitie. De Algemene Rekenkamer liet op niet mis te verstane wijze weten wat zij vonden van dit gevoerde beleid: “Geld zoekt plan.”

Op basis van de jaarverslagen van de minister en de controlerende verantwoordingsstukken van de Rekenkamer gaan de Tweede Kamerleden in debat: het Verantwoordingsdebat. Dit jaar staat dit debat geagendeerd voor 30, 31 mei of 1 juni. Op moment van schrijven moet de exacte datum nog worden vastgesteld. Tijdens het debat staan de Verantwoordingsstukken centraal en is het voltallige kabinet aanwezig. Echter zijn het de minister van Financiën en de minister-president die namens het kabinet het woord voeren tijdens het debat en antwoord geven op de door de Kamerleden gestelde vragen en opmerkingen. Alle jaarverslagen worden behandeld als wetsvoorstellen en volgen eenzelfde behandelwijze van schriftelijke bevraging en debattering. Het gaat hierbij niet enkel om het financiële aspect, maar ook inhoudelijke beleidsvragen komen aan de orde. Het beleid kan dan worden bijgestuurd door de Kamers. Zijn alle wetsvoorstellen aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer? Dan is het begrotingsjaar afgesloten en stelt het kabinet de begroting voor het komende jaar op welke op de derde dinsdag van september, Prinsjesdag, zal worden aangeboden aan de Staten-Generaal.

Verantwoordingsdag; de tegenhanger van het vol met pracht, praal en traditie omgeven Prinsjesdag. Een op z’n minst zo belangrijke, al dan niet belangrijkere dag. De dag waarop onze volksvertegenwoordigers, met de hulp van de Algemene Rekenkamer, datgene doen waarvoor wij hen gekozen hebben: het controleren van (gevoerd) beleid en een stevige vinger aan de pols bij de besteding van ons belastinggeld. Dat verdient toch veel meer onze aandacht?

EPPA verwelkomt twee nieuwe medewerkers

Begin mei heeft het EPPA-team twee nieuwe medewerkers mogen verwelkomen: David Weekenstroo en Peter Nafzger. Van harte welkom! David gaat als medewerker public affairs zijn bijdrage leveren aan het researchteam en Peter is gestart als adviseur.

David Weekenstroo
Zijn bachelor Rechten en Bedrijfswetenschappen en zijn master Management van de Publieke Sector volgde David aan de Universiteit Leiden. Hij studeerde ook Sportkunde aan De Haagse Hogeschool. Hij is gemeenteraadslid in de gemeente Zoetermeer waar hij vorig jaar aan zijn tweede termijn is begonnen. David gaat het researchteam ondersteunen en zich inzetten om informatiestromen in en rondom Den Haag te duiden voor opdrachtgevers.

Peter Nazger
Peter studeerde Bestuurskunde- en Organisatiewetenschappen (BSc) aan de Universiteit Utrecht. Hij behaalde zijn mastergraad in Research in Public Administration & Organisational Science, met een specialisatie in Behavioural Public Administration. Bij EPPA gaat Peter opdrachtgevers adviseren op verschillende onderwerpen die spelen op het snijvlak tussen politiek, industrie en maatschappij.

Het EPPA-team wenst David en Peter veel succes en plezier bij EPPA!

Bevrijdingsdag: de strijd om de juiste woorden

Elk jaar is het weer een grote puzzel in Den Haag: hoe kan het belang van de Dodenherdenking en Bevrijdingsdag worden uitgedragen? Dit jaar waren 4 en 5 mei extra beladen, mede door de oorlog in Oekraïne, maar ook door de verschoven politieke verhoudingen in eigen land.

Dat die verhoudingen zijn verschoven sinds de laatste verkiezingen bleek uit de mediacontroverse die ontstond na een tweet van Caroline van der Plas. De leider van de BoerBurgerBeweging (BBB) kondigde via Twitter aan Volodymyr Zelensky’s toespraak in Den Haag te boycotten. De Oekraïense president bezocht op 4 mei, de dag van de Dodenherdenking, onder meer de Eerste Kamer om het gehele parlement toe te spreken.

Van der Plas vond de timing ongepast, omdat het bezoek de aandacht zou afleiden van de herdenking van Nederlandse oorlogsslachtoffers. Wel benadrukte ze dat BBB ‘altijd pro-Oekraïne [heeft] gestemd. Maar ben ik het gewoon niet eens met deze datum, meer dan dat is het niet’, aldus Van der Plas. Eén verkiezing geleden zou zo’n statement van de BBB-leider geen mediahetze hebben veroorzaakt. Maar dit zijn nieuwe tijden. Over zo’n drie weken wordt de nieuwe Eerste Kamer gekozen door de recent aangetreden leden van de Provinciale Staten. BBB kan rekenen op 17 zetels in de Eerste Kamer en laat daarmee alle andere partijen ver achter zich.

Echter de nieuwe grootste partij in de Senaat is daarmee ook meteen vatbaarder voor ophef, zelfs op quasi-heilige dagen als de Dodenherdenking of Bevrijdingsdag. Dat bleek niet alleen uit de mediastorm na de tweet van Van der Plas, maar ook uit eensgezinde politieke afkeuring van de ‘BBBoycot’. De meeste partijen waren gewoon aanwezig toen Zelensky het woord kreeg in de Eerste Kamer. Dezelfde Kamer waar na 30 mei een aanzienlijk aantal BBB-senatoren zal plaatsnemen.

De politiek-journalistieke tegenwind van vorige week geldt dan ook vooral als warming-up voor de BBB-fractie. Daarmee blijft het nog maar de vraag of de grote verkiezingswinnaar klaar is voor het blok dat zich helaas vastklampt aan elke grote partij; het blok genaamd ‘ophef’.

Senior adviseur Nora van Elferen te gast bij BNR Lobbypanel.

Vorige week was Nora van Elferen, senior adviseur bij EPPA, te gast bij BNR Nieuwsradio. Nora ging onder meer het gesprek aan over de compensatie rondom de Groninger gasschuld en de beste lobbystrategie om bedrijfsongevallen onder installateurs van zonnepanelen terug te dringen. Ook ging Nora nader in op de ‘lange adem’ die essentieel is bij dergelijke complexe lobbyonderwerpen.

Beluister de volledige BNR-uitzending van 26 april in je podcastapp of op de website van BNR Nieuwsradio.

De begrotingscyclus: hoe het werkt

Op Verdiepingsvrijdag duiken we de diepte in. Met deze keer: onze senior adviseur Renate van Leeuwen over de begrotingscyclus.
De bollenvelden kleuren volop, de toeristen staan in de rij bij de Keukenhof, het blijft langer licht en de temperatuur gaat langzamerhand omhoog: het is voorjaar! In politiek-bestuurlijke contreien gaat er ook een ander belletje rinkelen: de Voorjaarsnota komt eraan. Naar verwachting vandaag! Deze is onderdeel van de begrotingscyclus van het Rijk. In de Rijksbegroting staan de verwachte verplichtingen, uitgaven en ontvangsten van de rijksoverheid voor het komende jaar. Het bestaat uit afzonderlijke begrotingsstaten per ministerie en voor specifieke fondsen, zoals het Gemeentefonds of het Mobiliteitsfonds. Het is een ingewikkeld iets, die begrotingen van het Rijk. Het is ook een lang proces. Een cyclus duurt ongeveer twee- en half jaar. Hoe ziet deze er grofweg uit?

 

Ambtelijke voorbereiding
De begrotingscyclus begint bij de voorbereiding op de ministeries. Dit begint al ruim een jaar voor het begin van het betreffende begrotingsjaar (Prinsjesdag). De belangrijkste beslissingen over de begroting van het volgende jaar worden in het voorjaar door de ministerraad genomen. Deze voorgenomen plannen worden vervolgens in de loop van het voorjaar en in de zomer door ambtenaren op de ministeries uitgewerkt. Half juni dienen de ministers hun concept-ontwerpbegrotingen in bij de minister van Financiën. Vervolgens vinden er ambtelijke overleggen plaats tussen ambtenaren van de betreffende ministeries en de directeur-generaal van de Rijksbegroting. Wanneer overeenstemming in de ministerraad is bereikt, worden de ontwerpbegrotingen definitief opgesteld om vervolgens in augustus behandeld en afgerond te worden. De ministers besluiten over de uiteindelijke voorstellen. Vaak vinden er dan nog wel wat wijzigingen plaats op basis van recente ontwikkelingen die daartoe nopen. Soms leidt dit tot botsingen tussen ministers, maar uiteindelijk hebben zij een gezamenlijk doel: het vaststellen van een verantwoorde rijksbegroting

De Kamers aan zet
En dan is daar het koffertje. Op de derde dinsdag van september, Prinsjesdag, biedt de minister van Financiën de Rijksbegroting (met alle ontwerpbegrotingen) en de Miljoenennota voor het volgende jaar aan de Tweede Kamer aan. Dit is de start van het begrotingsproces en eindigt met Verantwoordingsdag ongeveer anderhalf jaar na de desbetreffende Prinsjesdag. Na indiening van de ontwerpbegrotingen bij het parlement volgt de begrotingsbehandeling. De Tweede Kamer stelt schriftelijke vragen, debatteert en stemt vervolgens over de amendementen en begrotingen. De Tweede Kamer heeft immers het recht van amendement: zij mogen wijzigingen aan de begroting voorstellen. De begrotingsbehandeling in de Eerste Kamer is een stuk sneller. Daar vindt veelal geen separaat debat per begroting plaats, maar stemt men erover. Wel vinden er, net zoals in de Tweede Kamer, algemene politieke en financiële beschouwingen over de gehele begroting plaats

Voor- en najaarsnota
Maar waarom begon deze column met het voorjaar? Tijdens het lopende begrotingsjaar kunnen er wijzigingen worden doorgevoerd. Dit gebeurt via de Voor- en Najaarsnota. Maandelijks geven de ministeries aan de minister van Financiën door hoe het staat met hun uitgaven. Op deze manier houdt het ministerie van Financiën een vinger aan de pols en heeft het ministerie een totaaloverzicht van de uitvoering van begroting in het betreffende begrotingsjaar. In het voorjaar, in maart om specifiek te zijn, worden op dit ministerie de tegen-en meevallers bekeken. Deze kunnen leiden tot wijzigingen die worden verwerkt in de Voorjaarsnota (uiterlijk 1 juni) en in de Najaarsnota (uiterlijk 1 december) met hierbij de geactualiseerde versies van de begrotingen, genaamd de suppletoire begrotingen. Deze moeten ook door het parlement worden behandeld en goedgekeurd.

Onlangs berichtten de media over stevige discussies in de ministerraad over de Voorjaarsnota. EPPA-collega’s schreven er afgelopen maandag over. De Voorjaarsnota 2023 komt naar verwachting vandaag, de uiterlijke deadline is 1 juni, naar de Kamers toe. In de Voorjaarsnota staat dus hoe het gaat met de inkomsten en uitgaven van het Rijk en of dit nog klopt met wat de ministeries hebben afgesproken in de Rijksbegroting. Het is dus een soort update van de lopende begroting. Hoe staat het er financieel voor? Zijn er financiële meevallers of tegenvallers? En wat doet het kabinet ermee? Sinds vorig jaar bevat de Voorjaarsnota ook alvast een (financiële) vooruitblik naar de plannen voor volgend jaar. De Kamer is van plan op 8 juni over deze nota te debatteren.

Over een vooruitblik gesproken: wat een speciale dag is Prinsjesdag toch. Niet alleen om de hoedjes, de grandeur en de tradities, maar vooral om zijn rol binnen de begrotingscyclus. De plannen worden dan, na grondige ambtelijke voorbereiding, gepubliceerd: “Beste Kamers, beste burgers: wij gaan het geld op deze manier besteden.” Maar: wordt het voorgenomen financieel beleid wel daadwerkelijk uitgevoerd? Hoe komen we daarachter? In de volgende Verdiepingsvrijdag in mei gaat Renate hier nader op in: Verantwoordingsdag.

 

Spanning rondom de Voorjaarsnota

Preventief lekken
Gelekte kabinetsplannen zijn allerminst nieuw in politiek Den Haag. Denk hierbij aan de bekendmaking van ingrijpende coronamaatregelen uren voor de aftrap van de welbekende persconferenties, of de miljarden die rond Prinsjesdag over het Binnenhof rollen nog voor het koffertje is gepresenteerd. Afgelopen november stuurde Kamervoorzitter Vera Bergkamp een brief aan premier Rutte waarin ze stelt dat de maat vol is: “de plicht om de Kamer als eerste te informeren is nu meerdere keren met voeten getreden”.

Het fenomeen ‘preventief lekken’ naar de pers is inmiddels onderdeel van het spel en de knikkers in Den Haag. Vaak om het maatschappelijke verwachtingsniveau alvast naar beneden te stellen, of om te laten zien dat de onderhandelingen binnen de coalitie zonder problemen verlopen. Het preventief lekken is een teken van politieke stabiliteit.

Het verleden leert dus dat de romp van de kabinetsboot zo lek als een mandje is rondom belangrijke politieke ijkmomenten. Zo’n ijkmoment staat komende maand gepland: de Voorjaarsnota. Echter, geheel tegen de verwachtingen in, is het nog relatief stil, terwijl er van alles op het spel staat.

Bezuinigen of lastenverhoging
Het Nederlandse huishoudboekje is dan ook onder de loep genomen, nadat het kabinet de afgelopen jaren een gat in de hand leek te hebben. Denk aan de extra kosten voor het prijsplafond, de gestegen rentelasten op de staatsschuld en de hoge kosten voor asiel. En dan gaat er waarschijnlijk ook nog extra geld naar het Noorden voor de afwikkeling van de Groninger aardbevingsschade en het bepleisteren van de geplande explosieve asielinstroom. Kortom, we komen om meer dan één reden miljarden tekort.

Schatkistbewaarder minister Kaag stelde vorige week nog: “Je merkt in politiek Den Haag, zeker sinds corona en misschien daarvoor al, dat men niet meer de gewoonte had om echt binnen de begrotingsregels te leven”. Die tijd is voorbij, waarschuwde ze. Het is geen toeval dat het coalitieakkoord, geschreven in de euforie van die tijd, vol zat met dure ambities.

Het wordt dus bezuinigen of de lasten verhogen. Maar zoals op vele onderwerpen, verschillen de coalitiepartijen hierover sterk van mening. Een van de begrotingsonderwerpen die de media wel heeft bereikt is de mogelijke verhoging van het eigen risico. Welke implicaties dit heeft voor de verhoudingen binnen coalitie is in eerste oogopslag niet duidelijk. Wel zegt het iets over de mate van controversie van het onderwerp. Dit mag de media dus wel bereiken. Intentioneel of niet, duidelijk is dat het kabinet de financiële teugels flink moet aantrekken.

Daarom gaat diezelfde Minister Kaag op dit moment met de pet rond. Opvallend is namelijk dat niet al het staatsgeld reeds is uitgegeven. Sommige plannen zijn simpelweg niet tot uitvoering gekomen. Denk hierbij aan onbenutte potjes voor gereserveerde sociale lastenverlichting door krapte op de arbeidsmarkt of aan langdurige aanbestedingsprocedures bij Defensie. Enkele ministeries zitten dus op een zak met geld. Aan minister Kaag om deze op te halen.

Daarom draait de Voorjaarsnota de bankschroeven nog iets steviger aan sinds de verkiezingsuitslag. Een aloude scheidslijn rijst naar het oppervlak: De VVD zinspeelt openlijk op de noodzaak om te bezuinigen, terwijl D66 en ChristenUnie liever de vermogens belasten.

Wat uiteindelijk het dominante narratief wordt voor de knip op de beurs moet nog blijken. Naar alle waarschijnlijkheid weten later deze maand meer. Vermoedelijk wordt dan de Voorjaarsnota gepresenteerd. In de tussentijd is het rustig wachten tot het eerste substantiële lek.

De mediawaarde van een partijcongres

Afgelopen weekend vond er wederom een partijcongres plaats, namelijk dat van JA21. Het congres werd slechts beperkt besproken in de media, waaronder een korte reportage in de NRC. Hoewel zulke congressen weleens onderbelicht blijven in de pers, valt de waarde van deze evenementen niet te onderschatten.

Een partijcongres biedt een platform voor politieke partijen om hun standpunten en ideeën te delen met hun leden en het brede publiek. Zo’n congres is dan ook een kans om de partij te profileren en duidelijk te maken waar de partij voor staat. Hierbij kunnen ook nieuwe gezichten zich laten zien, zoals aanstormend politiek talent of belangrijke partners waarmee de partij samenwerkt.

Bovendien kan een congres verschillende media aantrekken, zeker als de partij op dat moment in de belangstelling staat. Dit biedt politieke partijen de mogelijkheid om hun boodschap ook extern te verspreiden en meer zichtbaarheid te creëren.

Toch is er ook genoeg kritiek op de waarde van dergelijke congressen. Sommigen zien ze vooral als momenten waarop te veel wordt gepreekt voor eigen parochie. Daarnaast zou de media-aandacht vooral gericht zijn op de bekendere politici en niet op de inhoud van de speeches en debatten.

Desondanks zijn partijcongressen onmisbaar voor politieke partijen om hun boodschap te verspreiden en hun leden en publiek te mobiliseren. Door het juiste verhaal te vertellen en op een authentieke manier te communiceren, kan een politieke partij bijdragen aan het versterken van de eigen positie en het vergroten de achterban.

Kortom, met de juiste voorbereiding is de mediawaarde van een partijcongres zeker niet gering. Door de juiste boodschap te communiceren naar de leden én het juiste mediaverhaal te verspreiden, kan een congres de uitgelezen kans zijn om een partij op de kaart te zetten.

EPPA verwelkomt drie nieuwe medewerkers

Afgelopen tijd heef EPPA drie nieuwe medewerkers verwelkomd: Lou Maessen, Nassau de Lange en Nina Baars. Lou is gestart als researcher public affairs. Nassau is gestart als junior adviseur in ons communicatieteam en Nina heeft zich sinds februari bij ons team gevoegd als stagiaire public affairs.

Lou Maessen
Lou Maessen rondde een bachelor European Studies af bij de Universiteit van Maastricht. Hierna volgde hij aan dezelfde universiteit een Master in EU-beleid en instituties. Voor zijn thesisonderzoeken onderzocht hij lobbygedrag in het Europees Parlement en de rol van kennisorganisaties binnen het wetgevingsproces van de Europese Unie. Bij EPPA zal Lou zich inzetten als research specialist en alle informatiestromen in en rondom Den Haag in de gaten houden en duiden voor onze opdrachtgevers.

Nassau de Lange
Nassau de Lange studeerde Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en behaalde een master Midden-Oosten Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft gewerkt als redacteur bij de NOS in Hilversum. Hier produceerde hij talloze online-stukken en televisieverhalen. Nassau beschikt over ervaring in multimedia en weet via een breed scala aan kanalen belangrijke kernboodschappen te filteren en te presenteren. Met diezelfde nieuwsgierigheid zet hij als junior communicatieadviseur zijn kennis en kunde in voor de opdrachtgevers van EPPA.

Nina Baars
Nina Baars loopt sinds februari 2023 stage bij EPPA. Zij volgt een bachelor Bestuurskunde in Amsterdam. Afgelopen jaar heeft Nina een minor Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek gevolgd en het aansluitende vak Behaviour and Communication in Organisations. Ook heeft ze een honoursmodule Conscious business gevolgd. Nina ondersteunt de researchers en de adviseurs van EPPA bij allerhande werkzaamheden. Samen met collega Daniel Mizere voert zij een onderzoek naar public affairs en lobby in gemeenteland uit.

Het EPPA-team is blij met deze uitbreiding en we wensen Lou, Nassau en Nina veel succes en plezier toe bij EPPA!

 

EPPA zoekt een parttime office-manager!   

Zorg jij er graag voor dat alles goed geregeld is? Krijg je energie je van collega’s te ondersteunen bij lopende dossiers en ben je hierin van alle markten thuis: administratief, organisatorisch, secretarieel en logistiek? Dan roepen wij jouw hulp in!

Wegens groei en uitbreiding van de werkzaamheden is EPPA  op zoek naar een office-manager voor het ontzorgen van ons gehele kantoor.

 

Wat houdt de functie in?
Je bent verantwoordelijk voor het ontzorgen van het gehele kantoor bij EPPA en levert ondersteunende diensten. Je zorgt ervoor dat alles goed geregeld is, bent representatief en gastvrij. Voor EPPA ben je onmisbaar in het werkproces. Je bent namelijk de organisatorische, administratieve en onmisbare duizendpoot van het kantoor. Jij zorgt ervoor dat alles op rolletjes loopt voor onze directie en onze adviseurs. Een spilfunctie!

Werkzaamheden

 • Beheer van de algemene EPPA-inbox, in- en uitgaande post verzorgen en het ontvangen bezoekers;
 • Het facilitair beheer van het kantoor door het onderhouden van contacten met diverse leveranciers en het beheren van contracten met dienstverleners;
 • Het gereedmaken van ruimtes voor overleggen van directie, adviseurs of team. Indien gewenst bereid je vergaderingen voor en notuleer je hierbij;
 • Verzorging van de maandelijkse boodschappen en de inkoop. Je houdt het kantoor georganiseerd;
 • Plaatsen van berichten op de website;
 • Het voorbereiden, ontvangen en begeleiden van (de komst van) nieuwe medewerkers en de adviseurs hierbij ontzorgen;
 • Administratieve ondersteuning, bijvoorbeeld personeelsadministratie en rondom sollicitatieprocessen (denk aan: vacatures online zetten, kandidaten beantwoorden, inplannen van afspraken e.d.);
 • Ondersteuning bij het organiseren van evenementen, bedrijfsuitjes, catering op kantoor en het reserveren van restaurants e.d.;
 • Je ondersteunt de directie bij allerhande werkzaamheden en staat klaar om andere ondersteunende taken voor het team op te pakken.

Op maandagmiddag is aanwezigheid tussen 12.00 en 14.00 uur gewenst i.v.m. het wekelijkse interne stafoverleg. Verder zijn de uren in overleg flexibel in te vullen.

Wat breng je mee?

 • Werkervaring in een vergelijkbare functie
 • Ervaring met MS Office
 • Je bent goed in het bewaren van het totaaloverzicht, hebt een proactieve houding en schakelt snel
 • Jouw zakelijke communicatie en correspondentie in het Nederlands is uitstekend en je werkt nauwkeurig
 • Je beschikt over een klantvriendelijke houding, houdt ervan om in een team te werken en collega’s te ontzorgen
 • Je gaat discreet om met vertrouwelijke informatie

Wie zijn wij?

EPPA is een adviesbureau op het gebied van public affairs en is gevestigd in Den Haag. Wij adviseren en ondersteunen onze opdrachtgevers bij het bereiken van hun public affairs- en communicatiedoelstellingen. Onze opdrachtgevers zijn zowel qua sector als organisatie divers: van beursgenoteerde bedrijven, brancheorganisaties en ngo’s tot kleine ondernemingen en (semi-)overheden. EPPA begeleidt de belangenbehartiging richting Tweede en Eerste Kamer, ministeries en decentrale overheden. Tevens zet EPPA (online) communicatiestrategieën op en voert deze uit.

Het EPPA-team bevat de expertise en de deskundigheid om het proces van besluitvorming in de voor opdrachtgevers gewenste richting te beïnvloeden. We zijn een leuke club professionals die hard werkt en daarnaast tijd maakt voor gezelligheid. Die sfeer vinden wij belangrijk in ons bedrijf.

Wat bieden wij?

 • Een uitdagende functie met een dienstverband van 24 uur per week
 • Een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband
 • Een goed salaris en een 13e maand
 • Pensioenregeling
 • Reiskostenvergoeding
 • 25 vakantiedagen op basis van een fulltime dienstverband
 • Een abonnement op de sportschool bij de werklocatie
 • Lidmaatschap van BVPA en Nieuwspoort
 • Een aantrekkelijke, collegiale werksfeer, met samen lunchen, kantoorfruit en gezellige borrels op Plein
 • Een prachtige werkplek op een toplocatie in Den Haag

Solliciteren

We ontvangen je motivatiebrief en CV graag uiterlijk 23 april 2023. Je kunt de brief richten aan en sturen naar Renate van Leeuwen (renate.vanleeuwen@eppa.nl), senior adviseur bij EPPA.

 

Gesprekken vinden reeds plaats gedurende de openstelling van de vacature. Bij het vinden van een geschikte kandidaat sluiten wij de vacature voortijdig.

EPPA zoekt zomerstagiair(e)s! 

De zomer komt eraan! In de zon liggen is leuk, maar wil je liever iets nuttigs binnen een gezellig team doen? En wil je ervaring opdoen met politiek, beleid en professionele communicatie in bedrijfsleven en publieke sector?

Solliciteer dan snel, want EPPA is op zoek naar een enthousiaste stagiair(e) met een passie voor politiek, bestuur en/of communicatie!

 

Wat ga je bij ons doen?

 • Monitoren van politieke, bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen vanuit het belang van opdrachtgevers
 • Het volgen van ontwikkelingen in het medialandschap
 • Onze adviseurs ondersteunen bij hun dagelijkse werkzaamheden (onder meer het schrijven van conceptteksten voor persberichten, brieven, strategische notities tot het analyseren van documenten en akkoorden en het uitzoeken van woordvoerderslijsten)
 • Bijdragen aan communicatieve producten en uitingen van onze zeer gevarieerde opdrachtgevers die vaak ‘in the spotlights’ staan
 • Berichtgeving voor EPPA en haar klanten visualiseren

Functie-eisen

Wat heeft onze nieuwe stagiair(e) idealiter in huis?

 • Je zit in je (voor)laatste jaar van een hbo of universitaire studie, bijv. Politicologie, bestuurskunde, rechten, geschiedenis en vergelijkbaar
 • Je bent algemeen ontwikkeld en bovenmatig geïnteresseerd in politieke ontwikkelingen
 • Je neemt initiatief en kunt zelfstandig werken
 • Je werkt snel en nauwkeurig
 • Je bent representatief
 • Je kunt goed omgaan met Office, WordPress en vergelijkbare programma’s
 • Je beschikt over een vlotte pen

Over EPPA

EPPA is een adviesbureau op het gebied van public affairs en is gevestigd in Den Haag. Wij adviseren en ondersteunen onze opdrachtgevers bij het bereiken van hun public affairs- en communicatiedoelstellingen. Onze opdrachtgevers zijn zowel qua sector als organisatie divers: van beursgenoteerde bedrijven, brancheorganisaties en ngo’s tot kleine ondernemingen en (semi-)overheden. EPPA begeleidt de belangenbehartiging richting Tweede en Eerste Kamer, ministeries en decentrale overheden. Tevens zet EPPA (online) communicatiestrategieën op en voert deze uit.

Het EPPA-team bevat de expertise en de deskundigheid om het proces van besluitvorming in de voor opdrachtgevers gewenste richting te beïnvloeden. We zijn een leuke club professionals die hard werkt en daarnaast tijd maakt voor gezelligheid. Die sfeer vinden wij belangrijk in ons bedrijf.

Wat kun je van ons verwachten?

 • Een team van hardwerkende, professionele collega’s, die op informele wijze met elkaar omgaan
 • Een kijkje in de keuken van de public affairs professional
 • Een interessante stageplek vanaf juni/juli tot september (exacte periode wordt in overleg vastgesteld)
 • Een passende stagevergoeding

Wanneer je belangstelling hebt voor deze stage, stuur dan een motivatie en een actueel CV per email naar Renate van Leeuwen, senior adviseur public affairs (renate.vanleeuwen@eppa.nl). We zien je sollicitatie graag tegemoet!

Gesprekken vinden plaats gedurende de openstelling van de vacature. Bij het vinden van een geschikte kandidaat sluiten wij de vacature voortijdig.